PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

OBCHOD S MĚNÍKEM

S účinností od 25.

§ 1.

Definice

V tomto nařízení musí mít tyto lhůty tyto významy:

1. Sprzedawca – Dime Store se sídlem v Krakově, adresa: ul. Rynek Main 28, 31-010 Kraków, NIP 6793172850, REGON 380978429, e-mail: dimestore.contact@gmail.com; BDO č. 000279600

2. Internetový obchod – k dispozici na těchto internetových adresách: dime-store.eu, dimestore.pl, dimestore.eu internetový obchod. Prodávající vlastní internetový obchod;

3. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky; m.in. Obchodní podmínky uvádějí základní informace o prodávajícím, standardizaci základních informací týkajících se pravidel a způsobu uzavírání smluv o prodeji na dálku v internetovém obchodě, jakož i základní informace o prodávajícím, internetovém obchodě a právech a povinnostech stran prodejních smluv - včetně práv spotřebitelů. Jakýkoli odkaz na Podmínky obsažené v jeho obsahu musí vždy odkazovat na aktuální verzi, pokud z obsahu nařízení nevyplývá jinak;

4. Účet – funkce internetového obchodu, která zákazníkům umožňuje vytvořit si individuální, vyhrazený zákaznický profil v internetovém obchodě. Účet je samostatnou a nezávislou službou poskytovanou prodávajícím elektronickými prostředky;

5. Zákazník - subjekt, který používá internetový obchod a předkládá - v souladu s podmínkami - objednávku prostřednictvím něj;

6. Spotřebitel – je fyzická osoba zákazník, který zadá objednávku prostřednictvím internetového obchodu, v situaci, kdy předmět objednávky není přímo spojen s obchodní nebo profesní činností tohoto zákazníka;

7. Objednávka – prohlášení o vůli zákazníka, učiněné prostřednictvím internetového obchodu týkající se touhy po nákupu zboží. Objednávka zákazníka musí uvádět alespoň: osobní a adresní údaje zákazníka, druh a množství zboží, způsob dodání, způsob platby. Objednávka představuje nabídku zákazníka prodávajícímu týkající se uzavření smlouvy o prodeji na dálku v internetovém obchodě;

8. Kupní smlouva - uzavřená prostřednictvím kupní smlouvy v internetovém obchodě, jak je definována zákonem ze dne 23.

9. Pracovní dny – všechny dny od pondělí do pátku kromě státních svátků;

10. Smlouva na dálku - smlouva uzavřená se spotřebitelem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv uzavřených na dálku, bez současné fyzické přítomnosti stran, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do uzavření smlouvy včetně;

11. Zboží – movitý majetek viditelný v internetovém obchodě, který může být předmětem objednávky a kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu;

§ 2

INFORMACE A ÚDAJE PRODEJCE

1. Níže uvedené informace a kontaktní údaje týkající se prodávajícího jsou jeho základními údaji, na jejichž základě má zákazník možnost kontaktovat prodávajícího:

a) Poštovní adresa prodávajícího: Desetník Store, adresa: ul. Rynek Main 28, 31-010 Kraków, NIP 6793172850, REGON 380978429

b) Telefonní číslo prodávajícího: 690 158 162

c) Číslo bankovního účtu prodávajícího: 62 1140 2004 0000 3102 7791 3316

d) E-mailová adresa: dimestore.contact@gmail.com

2. Prodávajícího lze také kontaktovat prostřednictvím online kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách obchodu, který se nachází v záložce "Kontaktujte nás" nebo na dime-store.eu/pl/kontakt

3. Poštovní adresa prodávajícího uvedená v § 2 odst.

§ 3

POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

– POŽADAVKY A PRAVIDLA

1. Správné a nepřerušované používání internetového obchodu může vyžadovat, aby zařízení používané zákazníkem splňovalo následující minimální technické požadavky, tj.:

a. koncová zařízení poskytující přístup k internetu a přenos dat v rámci této sítě,

b. webový prohlížeč, který umožňuje zpracování cookies,

c. aktivní e-mailový účet

2. Zákazník, který používá internetový obchod, je povinen číst a akceptovat obsah pravidel, stejně jako používat internetový obchod pouze způsobem, který je v souladu s ustanoveními obecně platných zákonů a předpisů. Zákazník nesmí poskytovat obsah protiprávní povahy.

3. Zákazník má možnost zobrazit obsah internetového obchodu, včetně zboží, stejně jako místě objednávky, pomocí účtu nebo bez jeho nutnosti.

4. Vytvoření účtu představuje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Za vytvoření a vytvoření účtu v internetovém obchodě se neúčtují žádné poplatky a registrace účtu je dobrovolná.

5. Službu účtu poskytuje prodávající takto:

a. Založení účtu – registrace

i. vyplnění formulářů zpřístupněných v internetovém obchodě týkajících se uvedení povinných údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo a datum narození). Po registraci Účtu má Klient možnost spojit Účet s dalšími údaji - včetně adresy, telefonu a obchodní činnosti;

ii. učinit povinné prohlášení o obsahu a přijetí podmínek a zásad ochrany osobních údajů, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování elektronických služeb souvisejících s provozem účtu - zaškrtnutím políčka určeného k tomuto účelu.

B. Používání účtu:

i. používání Účtu je možné po přihlášení;

ii. Klient se přihlásí ke svému Účtu poskytnutím e-mailové adresy a hesla, které klient již dříve uvedl v registračním formuláři.

c. Prodávající si vyhrazuje právo účet odstranit nebo dočasně deaktivovat ze významných důvodů, mezi něž patří zejména:

i. porušení nebo obcházení obecně platných zákonů zákazníkem;

ii. porušení smluvních podmínek zákazníkem;

iii. vytvoření účtu na základě nepravdivých nebo neúplných údajů;

iv. použití údajů neslučitelných se zákazníkem s údaji obsaženými v seznamu uvedeném v článku 96b zákona ze dne 11.

v. nabytí Účtu osobou, která není oprávněna jej používat;

vi. znalost prodávajícího o úmrtí fyzické osoby, která účet vede, nebo o likvidaci právnické osoby.

d. Smazání Účtu na žádost zákazníka:

i. Zákazník může účet kdykoli smazat zasláním příslušného výpisu prodávajícímu například e-mailem nebo písemně podle kontaktních údajů uvedených v § 2 nařízení. Postup smazání Účtu nevede k žádným nákladům na straně Klienta a může být zahájen kdykoliv a bez udání důvodu.

ii. ukončení služebního poměru pro provoz účtu se uskuteční nejpozději jeden měsíc ode dne obdržení příslušné žádosti.

6. V souladu s čl. Tato rizika jsou potenciální povahy a nejsou vyloučena navzdory tomu, že prodávající používá infrastrukturu k ochraně před nežádoucím vlivem třetích stran. Tato rizika m.in zejména:

a. možnost přijímat nevyžádané nebo nevyžádané informace (spam) elektronicky;

b. vystavení malwaru – různé aplikace nebo skripty, které mají škodlivé, trestné nebo škodlivé činnosti ve vztahu k IT systému uživatele sítě, zejména:

i. viry - programy nebo fragmenty zlověstného spustitelného kódu, který připojuje, přepisuje nebo nahrazuje jiný program, aby se duplikoval bez souhlasu uživatele;

ii. červi - malware podobný virům, šíření, vznikají z existence internetového obchodu na internetu, a jejich pouze prostřednictvím sítě

iii. wabbits – rezidentní programy, které se neduplikují po síti a vedou k jediné konkrétní operaci, např.

iv. Trojské koně – programy skrývající se pod názvem nebo částí souboru, což se může zdát užitečné, ale když začnete neplní funkce, které uživatel očekává;

v. zadní vrátka – programy, které se vydávají za jiné programy a přebírají kontrolu nad infikovaným počítačem, což mu umožňuje provádět administrativní činnosti, včetně mazání a ukládání dat;

vi. spyware – software, který shromažďuje údaje o fyzické nebo právnické osobě bez jejího souhlasu, mohou být informace o navštívených webových stránkách, přístup k online účtům atd.

vii. exploity – kódy, které umožňují přímé odsazení do počítače uživatele sítě;

viii. rootkity – software, jehož princip fungování je založen na maskování přítomnosti některých spuštěných programů nebo systémových procesů používaných například ke správě postiženého systému;

ix. keyloggery – software, který čte a zapisuje všechny úhozy síťového uživatele;

x. dialery – programy, které se připojují k síti jiným přístupovým číslem, než které uživatel vybral, nejčastěji čísla se začátkem 0-700 nebo cizí čísla;

xi. ransomware, software, který blokuje přístup k počítačovému systému nebo znemožňuje čtení dat, která jsou zde uložena, a požaduje "výkupné" od uživatele sítě za obnovení původního stavu.

c. Phishing – metoda online podvodu založená na vydávání se za jinou osobu nebo instituci za účelem vydírání určitých informací (např. přihlašovací údaje, údaje o kreditní kartě) nebo k oklamání webového uživatele do určitých aktivit.

7. Aby bylo možné čelit rizikům spojeným s poskytováním služeb elektronicky prostřednictvím internetového obchodu, měli by zákazníci zejména:

a. používat antivirový software,

b. používat software firewallu,

c. průběžně aktualizovat antivirový software a webový prohlížeč,

d. neotevírat poštovní přílohy neznámého původu,

e. seznámit se s obsahem licencí nainstalovaných aplikací,

f. pravidelně prohledávat zařízení pomocí antivirového softwaru a skenerů malwaru,

g. zajistit, aby byl přenos dat při provádění elektronických plateb šifrován (bankovní režim),

h. používat původní systém a aplikace z legitimního zdroje,

i. Při používání sítě dbejte zvláštní opatrnosti, zejména při kontaktování jakéhokoli softwaru nebo souborů neznámého původu.

§ 4

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – PRAVIDLA A FORMY PŘEDKLÁDÁNÍ

1. Ceny zboží viditelné v obchodě jsou uvedeny v polských zlotých.

2. Ceny zboží jsou celkové ceny za zboží - hrubé ceny s přihlédnutím k příslušné zboží a služeb daně (DPH).

3. Ceny uvedené v internetovém obchodě nezahrnují náklady na doručení. Zákazník hradí náklady na doručení, pokud z Objednávky nevznikne něco jiného. Náklady na doručení závisí na způsobu dodání zákazníkovi, hodnotě a velikosti zadané objednávky, jakož i na místě dodání. Zákazník hradí náklady na doručení současně s platbou za objednané zboží. Poštovné může být zdarma pouze v případě, že zákazník zaplatil za objednávku předem.

4. Prodávající si vyhrazuje právo v reálném čase změnit ceny stávajícího zboží a uvedení nového zboží do internetového obchodu. Změna nemá vliv na ceny zboží vyplývající z objednávek zadaných před změnou.

5. Objednávka zboží se provádí:

Dokud. Údaje o potřebných údajích:

i. Zákazník s účtem: Zákazník musí být přihlášen ke svému účtu v internetovém obchodě, poté hlásit objednávku přidáním vybraného zboží do nákupního košíku, výběrem možnosti "Plnění objednávky", uvedením nebo potvrzením kontaktních údajů (včetně uvedení nebo potvrzení údajů o faktuze - když zákazník požaduje jeho vydání), výběrem způsobu dodání zboží, přidáním komentáře k objednávce, výběrem způsobu platby;

ii. Zákazník bez účtu: přidání vybraného zboží do nákupního košíku, výběr možnosti "Plnění objednávky", uvedení osobních údajů, uvedení kontaktních údajů (včetně údajů o faktuře – když zákazník požaduje jeho vydání), volba způsobu dodání zboží, přidání komentáře k objednávce, volba způsobu platby.

b. povinné prohlášení o seznámení a přijetí obsahu nařízení a zásad ochrany osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem elektronického poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu - zaškrtnutím formulářových polí určených k tomuto účelu,

c. Potvrzení objednávky – kliknutím na pole "Příkaz s platební povinností". Tím jste úspěšně zadali objednávku.

6. Po zadání Objednávky na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve formuláři Objednávky (uvedené ve formulářích nebo účtu) jsou zaslány informace potvrzující zadání Objednávky, obsah Objednávky a přijetí Příkazu k provedení. Obsah zprávy obsahuje informace o údajích zákazníka, údaje o objednaném zboží, potvrzení o přijetí Příkazu k provedení a údaje k platbě. Přijetí této zprávy zákazníkem se rovná uzavření smlouvy o prodeji zboží, na které se vztahuje Objednávka mezi zákazníkem a prodávajícím, a ukládá stranám smlouvy práva a povinnosti z ní vyplývající.

7. Faktury zákazníkovi jsou vystaveny na základě údajů poskytnutých Zákazníkem na účtu nebo při zadávání objednávky.

8. Zákazníci, kteří jsou osobami povinnými k dani z daní ze zboží a služeb (DPH), jsou povinni poskytnout své údaje pouze v souladu s údaji uvedenými v seznamu uvedeném v článku 96b zákona o dani ze zboží a služeb ze dne 11. Prodávající neodpovídá za důsledky nesouladu zákaznických dat se zákaznickými daty

zveřejněny v seznamu uvedeném v článku 96b zákona o dani ze zboží a služeb ze dne 11. a/nebo nezveřejnění všech zákonem nařízených údajů uvedených ve výše uvedeném seznamu.

§ 5

PLNĚNÍ OBJEDNÁVKY - PLATBA ZA OBJEDNÁVKY

1. Pro zadaných objednávky prodávající poskytuje následující způsoby platby:

Dokud. Elektronická platba předem, před obdržením objednávky – platba prostřednictvím on-line platformy przelewy24.pl. Při výběru tohoto způsobu platby bude Zákazník automaticky přesměrován do platebního systému przelewy24.pl, kde budou uvedeny metody a možnost platby za Objednávku. Tyto metody jsou také k dispozici na https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci. Prodávající informuje, že není poskytovatelem platebních služeb a že poskytovatelem online platebních služeb je PayPro S.A. se sídlem v Poznani, adresa: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznaň, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, zapsaný v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Poznani - Nové Město a Wilda v Poznani, VIII Ed. Obchodní rejstřík národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000347935, výše základního kapitálu: 4 500 000 PLN.

b. platba na dobírku, je zákazník povinen provést platbu při dodání zásilky - dopravce doručující objednávku

2. Pokud si zvolíte elektronickou platbu předem - zákazník je povinen provést platbu do 24 hodin ode dne obdržení elektronické zprávy. Uplynutí této lhůty opravňuje prodávajícího k prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy , které může prodávající provést do 30 dnů ode dne neefektního uplynutí lhůty pro obdržení objednávky. Prohlášení prodávajícího nevede k žádným negativním důsledkům nebo nákladům na straně zákazníka. Zákazník nenese žádné náklady spojené se zrušením objednávky.

3. Objednatel, který si v době zadání objednávky zvolil platbu při převzetí objednaného zboží (dobírku), je povinen provést platbu při dodání zásilky obsahující objednané zboží – prostřednictvím a podle platebních metod, které subjekt doručující objednávku poskytl.

4. Prodávající informuje, že Zákazníci, kteří jsou podnikateli, ve smyslu zákona ze dne 6.3.2018, právo podnikatelů na Objednávky přesahující částku 15 000 PLN mohou provádět platby pouze způsobem uvedeným v § 5 odst. Pokud se podnikatel zákazníka rozhodne zaplatit za Objednávku více než 15 000,00 dobírky – prodávající zavolá zákazníkovi, aby zaplatil za zadanou objednávku předem, na bankovní účet prodávajícího. Hovor bude uskutečněn podle údajů uvedených zákazníkem - poštou nebo elektronicky (podle volby prodávajícího).

§ 6

PLNĚNÍ OBJEDNÁVKY – ZPŮSOB DODÁNÍ

1. Zboží je dodáváno podle způsobu dodání zvoleného objednatelem v objednávkovém řízení. Aktuální cena za dodávku (s přihlédnutím k místu dodání zboží a zvolenému způsobu dodání) bude uvedena při objednávce.

2. Zboží je dodáno v pracovní dny na místo uvedené zákazníkem ve formuláři Objednávka.

3. Dodací lhůta objednávky je 5-7 pracovních dnů. Pro čas provedení Objednávky se skládá z doby přípravy a dokončení zboží k odeslání prodávajícím a předání dopravci (3-5 dny) a čas dodání zásilky zákazníkovi dopravcem (2 dny). Prodávající si proto vyhrazuje, že dodací lhůta závisí nejen na prodávajícím, ale také na dopravci, který provádí dodávku, místě dodání, druhu zásilky a chování zákazníka (včetně správných adresních údajů) – a proto může překročit lhůtu uvedenou v tomto odstavci, aniž by prodávající byl za toto překročení lhůty pro odpovědnost odpovědný.

4. Pokud se Objednávka zadáácí zákazníkem týká více než jednoho Produktu, je lhůta pro provedení Objednávky jedna a je chápána jako lhůta pro provedení veškerého Zboží - a někdy je relevantní doba pro provedení Objednávky doba platná pro poslední zboží.

5. Zahájení příkazu:

a. od okamžiku, kdy je platba zákazníka za celou Objednávku připsána na bankovní účet prodávajícího - pokud si zákazník zvolí způsob platby předem;

b. ode dne následujícího po okamžiku, kdy zákazník obdrží elektronickou zprávu uvedenou v § 4 odst.

6. Prodávající neodpovídá za důsledky nepřesností a chyb v dodacích údajích poskytnutých zákazníkem.

§ 7

PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V souladu se zněním článku 27 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (2019-01-23 tj. ve znění pozdějších předpisů) - Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od smlouvy o činnosti odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a bez nákladů.

2. Ochranná lhůta začíná:

a. pro smlouvu, při jejímž plnění prodávající dává spotřebiteli předmět, který je povinen převést svůj majetek (např. smlouvy o prodeji zboží) - z držení zboží spotřebitelem nebo třetí osobou jím určenou jinou než dopravcem a v případě smlouvy, která:

i. zahrnuje mnoho věcí, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech , od držení poslední věci, šarže nebo části,

ii. spočívá v pravidelném dodání zboží po omezenou dobu , od převzetí prvního kusu;

b. u jiných zakázek ode dne uzavření smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy nastává předložením jednoznačného prohlášení prodávajícímu o odstoupení spotřebitele od smlouvy. Toto prohlášení může být učiněno na tiskopisu, jehož vzor je přílohou 2 nařízení, zasláním formuláře:

a. v poštovní podobě desetník adresu obchodu: ul. Rynek Hlavní 28, 31-010 Krakov.

b. v elektronické podobě na e-mailovou adresu: dimestore.contact@gmail.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na internetových stránkách. Prodávající informuje, že v tomto případě okamžitě zašle spotřebiteli na trvalém nosiči potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy předložené v elektronické podobě.

4. Aby byla dodržena zákonem uvedená lhůta pro odstoupení od smlouvy uvedená v § 7 odst.

5. Podle ustanovení článku 38 zákona ze dne 30.

i. pro poskytování služeb, pokud podnikatel službu vykonal v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením služby informován, že po poskytnutí služby podnikatelem ztratí právo odstoupit od smlouvy,

ii. pro poskytování služeb, v případě, že podnikatel provedl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením služby, že po provedení ze strany podnikatele ztratí právo odstoupit od smlouvy;

iii. ve kterém je předmětem služby nepečená věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo k uspokojení jeho individuálních potřeb;

iv. ve kterém je předmětem služby položka, která se rychle zhoršuje nebo má krátkou trvanlivost;

v. ve kterém je předmětem služby zboží dodané v zapečetěném obalu, které nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;

vi. ve kterém je předmětem služby zboží, které je svou povahou neoddělitelné od jiných věcí po dodání;

vii. ve kterém spotřebitel výslovně požádal podnikatele, aby za ním přišel na urgentní opravu nebo údržbu; pokud obchodník poskytuje další služby jiné než ty, které požaduje spotřebitel, nebo poskytuje jiné než náhradní díly nezbytné pro provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy v souvislosti s doplňkovými službami nebo zbožím

6. Právo na odstoupení od smlouvy na dálku není svěřeno zákazníkovi, který nemá status spotřebitele.

§ 8

ÚČINKY UŽÍVÁNÍ SPOTŘEBITELE

Z PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené na dálku se má za to, že smlouva nebyla uzavřena.

2. Spotřebitel je povinen vrátit dávku podnikateli (prodávajícímu) nebo ji předat osobě oprávněné prodávajícím k vyzvednutí okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil. Aby byla dodržena lhůta, postačí vrátit zboží před uplynutím jeho platnosti. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení zboží,

3. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty věci vyplývající z jeho užívání způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování zboží, tj.

4. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli veškeré platby, které provedl, včetně nákladů na dodání zboží. Pokud si však spotřebitel zvolil jiný způsob dodání, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly

5. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, který použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby. Spotřebitel nenásychá žádnou cenu za změnu způsobu vrácení peněz. Prodávající informuje, že zadržuje vrácení plateb obdržených od spotřebitele, dokud není zboží obdrženo zpět nebo dokud spotřebitel neprokáže jeho vrácení, což je dřívější.

§ 9

Stížnosti

1. Prodávající prohlašuje, že v internetovém obchodě se nachází pouze nové zboží bez fyzických nebo právních vad – a pouze toto zboží je předmětem Kupní smlouvy.

2. Prodávající odpovídá za vady zboží podle pravidel obecně rozhodného práva, zejména zákona ze dne 23. Občanský zákoník (konsolidované znění, tj. 16. května 2019 ve znění pozdějších předpisů) a zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (tj. 13. prosince 2018).

3. Veškerá odpovědnost prodávajícího za kvalitu nebo vady zboží - zejména za záruku - ve vztahu k zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, je vyloučena.

4. Reklamaci může zákazník podat případně jedním z následujících způsobů:

a. poštou na: dimestore.contact@gmail.com

b. v sídle prodávajícího, tj.

c. v elektronické podobě na e-mailovou adresu dimestore.contact@gmail.com nebo pomocí kontaktního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách internetového obchodu.

5. Je žádoucí, aby zákazník v obsahu stížnosti uvádí alespoň následující rozsah informací:

a. uvedení povahy dopisu, např.

b. Jméno a kontaktní údaje zákazníka – adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa (e-mailová adresa) – pokud zákazník souhlasí s elektronickou formou komunikace,

c. identifikace inzerovaného zboží a popis důvodů reklamace - včetně m.in. pořadové číslo zboží, datum nákupu zboží, druh inzerovaného zboží, přesný popis vady a datum jeho zjištění,

d. Požadavek zákazníka – očekávaný způsob řešení případu, stejně jako způsob komunikace zvolený zákazníkem, včetně informací o výsledcích reklamace.

6. Reklamace bude posouzena nejpozději do 14 dnů a zákazník bude informován o výsledku reklamačního řízení podle údajů, které poskytl na papíře nebo jiném trvalém nosiči. V případě nedostatků prodávající požádá zákazníka o doplnění obsahu reklamace.

7. Zákazník, který uplatní práva v rámci záruky, je povinen dodat na náklady prodávajícího vadné zboží na místo uvedené v § 2 odst.

8. Zákazník, který je spotřebitelem, má možnost využít mimosoudní prostředky pro vyřizování stížností a nápravy. Svou m.in můžete uplatnit:

i. adresovat žádost provinční obchodní inspektorát pro mediaci, nebo požádat o trvalé smírné spotřebitelské soud působící na provinční inspektorátu obchodní inspekce. Více informací o tomto postupu naleznete na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele a je k dispozici na adrese: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php (www. od 31.01.2020)

ii. získání bezplatné pomoci od okresního (obecního) veřejného ochránce práv spotřebitelů nebo sociální organizace, jejímž zákonným úkolem je ochrana práv spotřebitelů.

iii. používání on-line platformy pro řešení sporů on-line řešení sporů a dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (internetová adresa k 31.01.2020)

9. Na zboží se vztahuje záruka kvality. Doklad, který opravňuje zákazníka k uplatnění záručních práv, je dokladem o koupi, který mu byl poskytnut spolu s objednávkou – účtenkou nebo fakturou (pokud je vystaven na žádost zákazníka). Podmínky zákazníka a povinnosti ručitele vyplývající ze záruky kvality budou uvedeny v záručním dokumentu dodaném se zbožím.

§ 10

Osobní

1. Správcem osobních údajů zákazníků internetového obchodu je společnost Prodávající – Dime Sotre se sídlem v Krakově, adresa: ul. Rynek Main 28, 31-010 Kraków, NIP 6793172850, REGON 380978429, e-mail: dimestore.contact@gmail.com

2. Zákazník má možnost kontaktovat správce osobních údajů podle údajů uvedených v § 2 odst.

a. a) poštou na: Desetník Obchod ul. Rynek Hlavní 28, 31-010 Krakov

b.b) v elektronické podobě na e-mailové adrese : dimestore.contact@gmail.com

3. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, ale prodávající si vyhrazuje, že získání těchto údajů je nezbytné pro řádné plnění Objednávek a plnění obchodních smluv nebo kupních smluv. Právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas Klienta. Jste zodpovědní za poskytnutí nepravdivých osobních údajů.

4. Podrobné informace o pravidlech pro shromažďování a zpracování osobních údajů prodávajícím jsou prodávajícím upraveny v samostatném dokumentu – zásadách ochrany osobních údajů, který je k dispozici na internetových stránkách internetového obchodu na elektronické adrese: https://dime-store.eu/pl/content/8-polityka-prywatnosci

§ 11

ZMĚNY PŘEDPISŮ

1. 1. Prodávající je oprávněn provádět změny řádu zejména ze významných důvodů, kterými by mělo být chápáno:

i. nutnost přizpůsobit nařízení ustanovením obecně platných právních předpisů;

ii. potřebu přizpůsobit nařízení doporučením, nařízením, rozhodnutím, příkazům, výkladům, pokynům nebo rozhodnutím státních orgánů;

iii. vývoj a změny v internetovém obchodě;

iv. změna technických podmínek pro poskytování elektronických služeb;

v. změny údajů prodávajícího;

vi. změny chyb v předpisech, které ovlivňují způsob fungování internetového obchodu nebo používání internetového obchodu.

2. Změny spočívající výhradně v odstranění chyb nebo administrativních chyb nepředstavují změnu nařízení.

3. Změny pravidel vstupují v platnost ve lhůtě stanovené prodávajícím. Datum vstupu změn v platnost závisí na jejich rozsahu a povaze, ale nesmí být kratší než 14 dnů ode dne jejich zveřejnění, pokud ze zákona nesmí být konečné rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo konečné rozhodnutí soudu kratší.

4. V případě oznámení změn v Předpisech může Klient do 7 dnů do data svého oznámení požádat o smazání Účtu, což vede k vymazání Účtu Klienta po vstupu změn v platnost změn v Předpisech.

5. Změny nařízení se ozývá umístěním znění jednotných pozměněných nařízení na stránky internetového obchodu s uvedením data umístění oznámení a dnem vstupu nového znění nařízení v platnost.

6. Klient, který má Účet, bude rovněž informován o oznámení změn v Předpisech:

i. e-mail zaslaný na aktuální e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem na účtu; Nebo

ii. zpráva zobrazená při prvním přihlášení ke svému účtu po oznámení změn smluvních podmínek.

§ 12

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Spory se zákazníkem, který není spotřebitelem, bude řešen soudem příslušným podle sídla prodávajícího.

2. Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu jsou uzavírány v polštině a podléhají právním předpisům platným na území Polské republiky.

3. Přílohy nařízení tvoří jejich nedílnou součást. Přílohy nařízení jsou:

Dokud. Příloha 1 - informace o právu na odstoupení od smlouvy

B. Příloha 2 – vzor formulář pro odstoupení od smlouvy,

4. Nařízení vstupují v platnost dnem 01.

5. Neplatnost jednoho nebo více ustanovení nařízení nemá vliv na platnost jeho zbývajících ustanovení. Prodávající zejména informuje, že žádné z ustanovení nařízení není zamýšleno a neomezuje práva zákazníka, zejména spotřebitele, která jsou zákazníkovi svěřena podle ustanovení práva obecně platných na území Polské republiky. Pokud by některá ustanovení nařízení byla takové povahy – toto ustanovení není závazné a měla by se použít ustanovení obecně platných právních předpisů.

6. Za účelem zlepšení, rozvoje nebo rozšíření internetového obchodu si prodávající vyhrazuje právo zavést technické přestávky ve fungování internetového obchodu. Prodávající není odpovědný za takové přerušení a zákazníci nemají nárok na náhradu škody nebo náhradu v důsledku technické přestávky.

Přílohy:

1. informace o právu na odstoupení od smlouvy

2. vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy