REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DIME STORE

Obowiązujący od dnia 25 lipca 2020r.

§ 1

DEFINICJE

W niniejszym regulaminie następujące terminy będą miały następujące, nadane im znaczenie:

1. Sprzedawca – Dime Store z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, NIP 6793172850, REGON 380978429,  e-mail: dimestore.contact@gmail.com; Nr. BDO 000279600 

2. Sklep internetowy – dostępny pod następującymi adresami internetowymi: dime-store.eu, dimestore.pl, dimestore.eu sklep internetowy. Sprzedawca jest właścicielem sklepu internetowego;

3. Regulamin – niniejszy regulamin; Regulamin m.in. wskazuje na podstawowe informacje o Sprzedawcy, normuje podstawowe informacje dotyczące zasad i sposobu zawierania umów sprzedaży na odległość w Sklepie internetowym, a także określa podstawowe informacje o Sprzedawcy, Sklepie internetowym oraz prawach i obowiązkach stron Umów sprzedaży - w tym uprawnieniach przysługujących Konsumentom. Każde odniesienie do Regulaminu zawarte w jego treści dotyczy zawsze aktualnej wersji, chyba że co innego wynikałoby z treści Regulaminu;

4. Konto – funkcja Sklepu internetowego pozwalająca Klientom na założenie indywidualnego, dedykowanego profilu Klienta w Sklepie internetowym. Konto stanowi odrębną i niezależną usługę świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;

5. Klient - podmiot, który korzysta ze Sklepu internetowego i składa - na zasadach określonych w Regulaminie – Zamówienie za jego pośrednictwem;

6. Konsument – będący osobą fizyczną Klient, który składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, w sytuacji, w której przedmiot zamówienia nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Klienta;

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego dotyczące chęci nabycia Towarów. Zamówienie Klienta winno określać przynajmniej: dane osobowe i adresowe Klienta, rodzaj i ilość Towarów, sposób dostawy, metodę płatności. Zamówienie stanowi ofertę Klienta do Sprzedawcy w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w Sklepie internetowym;

8. Umowa sprzedaży - zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa sprzedaży według definicji wynikającej z przepisów ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r. z późń zm.) Na podstawie Umowy sprzedaży – Sprzedawca zobowiązany jest do przeniesienia własności Towarów na Klienta i wydania Klientowi Towarów, a Klient zobowiązany jest Towary odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę;

9. Dni robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

10. Umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

11. Towar – rzecz ruchoma widoczna w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia oraz Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą i Klientem przy wykorzystaniu Sklepu internetowego;

§ 2

INFORMACJE O SPRZEDAWCY I JEGO DANE

1. Wskazane poniżej dane informacyjne i kontaktowe dotyczące Sprzedawcy stanowią jego podstawowe dane z wykorzystaniem których Klient ma możliwość podjęcia kontaktu ze Sprzedawcą:

a) Adres pocztowy Sprzedawcy: Dime Store, adres: ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, NIP 6793172850, REGON 380978429

b) Numer telefonu Sprzedawcy: 690 158 162

c) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 62 1140 2004 0000 3102 7791 3316

d) Adres poczty elektronicznej mail: dimestore.contact@gmail.com

2. Ze Sprzedawcą można się także kontaktować z wykorzystaniem dostępnego na stronie Sklepu internetowego formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „kontakt z nami” lub pod adresem dime-store.eu/pl/kontakt

3. Wskazany w §2 ust 1 lit a) adres pocztowy Sprzedawcy jest adresem na który należy dokonywać wysyłki towaru reklamowanego lub jego zwrotu (w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy).

§ 3

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

– WYMAGANIA I ZASADY

1. Prawidłowe i niezakłócone korzystanie ze Sklepu Internetowego może wymagać spełnienia przez urządzenie, którym posługuje się Klient następujących minimalnych wymagań technicznych tj.:

a. urządzenie końcowe zapewniające dostęp do sieci Internet i transmisje danych w ramach tej sieci,

b. przeglądarka internetowa umożliwiającej przetwarzanie plików cookies,

c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu, jak również do korzystania ze Sklepu internetowego wyłącznie w sposób, który jest zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminem. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

3. Klient ma możliwość oglądania zawartości Sklepu Internetowego w tym Towarów, a także składania Zamówienia, z wykorzystaniem Konta lub bez jego posiadania.

4. Założenie Konta stanowi odrębną umowę o świadczenie usług. Za prowadzenie i założenie Konta w Sklepie internetowym nie są pobierane opłaty, a czynność rejestracji Konta jest dobrowolna.

5. Usługa dotycząca Konta jest przez Sprzedawcę realizowana w następujący sposób:

a. Założenie Konta – rejestracja

i. wypełnienie przez Klienta udostępnionych w Sklepie internetowym formularzy dotyczących wskazania obligatoryjnych danych (imienia, nazwiska, adresu e-mail, hasło oraz daty urodzenia). Po rejestracji Konta Klient ma możliwość powiązania Konta z dalszymi danymi - w tym adresowymi, telefonicznymi oraz dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej;

ii. złożenie obligatoryjnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności, w tym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z obsługą Konta - poprzez zaznaczenie przeznaczonego do tego pola.

b. Korzystanie z Konta:

i. korzystanie z Konta jest możliwe po zalogowaniu;

ii. logowanie przez Klienta do jego Konta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła, które zostały przez Klienta uprzednio wskazane w formularzu rejestracyjnym.

c. Sprzedawca zastrzega prawo usunięcia lub czasowej dezaktywacji Konta z ważnych powodów, przez które rozumieć należy w szczególności:

i. naruszenie lub obejście przez Klienta powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

ii. naruszenie przez Klienta Regulaminu;

iii. utworzenie Konta na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych;

iv. posługiwanie się przez Klienta danymi niezgodnymi z danymi znajdującymi się w wykazie o jakim mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

v. przejęcie Konta przez osobę nieuprawnioną do korzystania z niego;

vi. powzięcie przez Sprzedawcę informacji o śmierci osoby fizycznej prowadzącej Konto lub likwidacji osoby prawnej.

d. Usunięcie Konta na żądanie Klienta:

i. Klient może usunąć konto w każdym czasie poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie według danych kontaktowych wskazanych w § 2 Regulaminu. Procedura usunięcia Konta nie rodzi po stronie Klienta żadnych kosztów i może być rozpoczęta w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny.

ii. zaprzestanie świadczenia usługi o prowadzenie Konta nastąpi nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania stosownego żądania.

6. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ) Sprzedawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego. Zagrożenia te mają charakter potencjalny wystąpienie nie jest wykluczone pomimo stosowania przez Sprzedawcę infrastruktury zabezpieczającej przed niechcianym oddziaływaniem osób trzecich. W szczególności do zagrożeń należą m.in.:

a. możliwość otrzymania drogą elektroniczną niechcianej lub niezamówionej informacji (ang. spam);

b. narażenie na działanie złośliwego oprogramowania (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacji lub skryptów mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, w szczególności:

i. wirusów - programów lub fragmentów złowrogiego kodu wykonywalnego, który dołącza się, nadpisuje lub zamienia inny program w celu powielania samego siebie bez zgody użytkownika;

ii. robaków (ang. worms) - szkodliwego oprogramowania podobnego do wirusów, rozprzestrzeniającego się, wynikają z faktu istnienia Sklepu internetowego w sieci Internet, a ich tylko poprzez sieć

iii. wabbitów – programów rezydentnych nie powielających się przez sieć, których skutkiem działania jest jedna określona operacja, np. powielanie tego samego pliku aż do wyczerpania zasobów pamięci komputera;

iv. koni trojańskich – programów kryjących się pod nazwą lub w części pliku, który może wydawać się pomocny, jednak po uruchomieniu wcale nie pełniących funkcji, której spodziewa się użytkownik;

v. backdoorów – programów podszywających się pod inne programy i przejmujących kontrolę nad zainfekowanym komputerem, umożliwiając wykonywanie na nim czynności administracyjnych, łącznie z usuwaniem i zapisem danych;

vi. oprogramowania szpiegującego (ang. spyware) – oprogramowania zbierającego dane o osobie fizycznej lub prawnej bez jej zgody, danymi mogą być informacje o odwiedzanych stronach, dane dostępowe do kont internetowych itp.

vii. exploitów – kodów umożliwiających bezpośrednie włamanie do komputera użytkownika sieci;

viii. rootkitów – oprogramowania, którego zasada działania opiera się na maskowaniu obecności pewnych uruchomionych programów lub procesów systemowych służących np. do administrowania zaatakowanym systemem;

ix. rejestratorów klawiszy (ang. keyloggers) – oprogramowania odczytującego i zapisującego wszystkie naciśnięcia klawiszy użytkownika sieci;

x. dialerów – programy łączące się z siecią przez inny numer dostępowy niż wybrany przez użytkownika, najczęściej są to numery o początku 0-700 lub numery zagraniczne;

xi. oprogramowania szantażującego (ang. ransomware) – oprogramowania blokującego dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwiające odczyt zapisanych w nim danych, żądającego od użytkownika sieci „okupu” za przywrócenie stanu pierwotnego.

c. Phishing – metoda oszustwa za pośrednictwem sieci internetowej, opartego na podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, szczegółów karty kredytowej) albo nakłonienia użytkownika sieci do określonych działań.

7. Aby przeciwdziałać zagrożeniom związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klienci powinni w szczególności:

a. korzystać z oprogramowania antywirusowego,

b. korzystać z oprogramowania typu firewall,

c. stale aktualizować oprogramowanie antywirusowe oraz przeglądarkę internetową,

d. nie otwierać załączników pocztowych niewiadomego pochodzenia,

e. zapoznawać się z treścią licencji instalowanych aplikacji,

f. regularnie skanować urządzenia programem antywirusowym i skanerami wykrywającymi szkodliwe oprogramowanie,

g. przy płatnościach drogą elektroniczną upewniać się, że transmisja danych będzie szyfrowana (banking mode),

h. używać oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła,

i. zachować szczególną ostrożność w czasie użytkowania sieci, zwłaszcza przy kontakcie z jakimkolwiek oprogramowaniem lub plikami niewiadomego pochodzenia.

§ 4

ZAMÓWIENIA – ZASADY I FORMY SKŁADANIA

1. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są podane w złotych polskich.

2. Ceny Towarów są cenami całkowitymi za Towar- cenami brutto z uwzględnieniem właściwego podatku od towarów i usług (VAT).

3. Ceny wskazane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy. Klient pokrywa koszty dostawy, chyba że z Zamówienia wynika coś innego. Koszty dostawy zależą każdorazowo od sposobu dostawy do Klienta, od wartości oraz wielkości złożonego Zamówienia, jak również miejsca dostawy. Klient opłaca koszty dostawy jednocześnie z płatnością za zamówione Towary. Przesyłka może być darmowa tylko w przypadku opłacenia zamówienia z góry przez klienta.

4. Sprzedawca zastrzega możliwość dowolnej zmiany, w czasie rzeczywistym, cen Towarów istniejących oraz wprowadzania nowych Towarów do Sklepu internetowego. Zmiana nie ma wpływu na ceny Towarów wynikających z Zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.

5. Złożenie zamówienia na Towary następuje poprzez:

a. Wskazanie niezbędnych danych:

i. Klient z Kontem: Klient winien być zalogowany na swoim Koncie w Sklepie Internetowym, następnie składa Zamówienie poprzez dodanie wybranego Towaru do Koszyka, wybranie opcji „Realizacji Zamówienia”, wskazanie bądź potwierdzenie danych teleadresowych (w tym wskazanie bądź potwierdzenie danych do faktury - gdy Klient wnosi o jej wystawienie), wybranie sposobu dostawy Towaru, dodanie komentarza do Zamówienia, wybranie metody płatności;

ii. Klient bez Konta: dodanie wybranego Towaru do koszyka, wybranie opcji „Realizacji Zamówienia”, wskazanie danych osobowych, wskazanie danych teleadresowych (w tym danych do faktury – gdy Klient wnosi o jej wystawienie), wybranie sposobu dostawy Towaru, dodanie komentarza do Zamówienia, wybranie metody płatności.

b. złożenie obligatoryjnego oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz polityki prywatności, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego - poprzez zaznaczenie przeznaczonych do tego pól formularza,

c. potwierdzenie Zamówienia – poprzez kliknięcie pola „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza skuteczne złożenie Zamówienia.

6. Po złożeniu Zamówienia na wskazany w formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta (wskazany w formularzy bądź Koncie) przesyłana jest informacja potwierdzająca złożenie Zamówienia, treść Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji. W treści wiadomości zawarte są informacje o danych Klienta, danych zamawianego Towaru, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz dane do płatności. Otrzymanie przedmiotowej wiadomości przez Klienta równoznaczne jest z zawarciem Umowy sprzedaży towarów objętych Zamówieniem pomiędzy Klientem a Sprzedawcą i nakłada na strony umowy wynikające z niej prawa i obowiązki.

7. Faktury dla Klienta są wystawiane na podstawie danych podanych przez Klienta w Koncie lub w trakcie składania Zamówienia.

8. Klienci będący podatnikami podatku od towarów i usług (VAT) są zobowiązani do podawania swoich danych wyłącznie zgodnych z danymi znajdującymi się w wykazie o jakim mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niezgodności danych Klienta z danymi Klienta

ujawnionymi w wykazie o jakim mowa w art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; i/lub nie ujawnienia przez Klienta wszystkich prawem nakazanych danych w powyższym wykazie.

§ 5

REALIZACJA ZAMÓWIENIA - PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIA

1. Za złożone zamówienie Sprzedawca przewiduje następujące metody płatności:

a. Płatność elektroniczną z góry, przed odbiorem Zamówienia – płatność za pomocą platformy internetowej przelewy24.pl. Przy wyborze przedmiotowej metody płatności Klient zostanie automatycznie przekierowany do systemu płatniczego przelewy24.pl, gdzie zostaną wskazane metody i możliwość płatności za Zamówienie. Metody te dostępne są także pod adresem https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci. Sprzedawca informuje, iż nie jest dostawcą usług płatniczych, a podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki - przewoźnikowi dostarczającego zamówienie

2. W przypadku wyboru płatności elektronicznej z góry - Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej. Upływ przedmiotowego terminu uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży – które może być realizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówienia. Złożenie oświadczenia przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta żadnych negatywnych konsekwencji bądź kosztów. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.

3. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Towar – za pośrednictwem i według sposobów płatności udostępnionych przez podmiot dostarczający Zamówienie.

4. Sprzedawca informuje, iż Klienci będący przedsiębiorcami, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 06 marca 2018r. prawo przedsiębiorców, za Zamówienia przekraczające kwotę 15.000,00 zł mogą dokonać płatności wyłącznie w sposób wskazany w § 5 ust 1a) Regulaminu. W przypadku wyboru przez będącego przedsiębiorca Klienta dokonania zapłaty za Zamówienie przekraczające 15.000,00 gotówką za pobraniem – Sprzedawca wezwie Klient do dokonania płatności za złożone Zamówienie z góry, na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wezwanie nastąpi według wskazanych przez Klienta danych - drogą pocztowa lub elektronicznie (według wyboru Sprzedawcy).

§ 6

REALIZACJA ZAMÓWIENIA – SPOSOBY DOSTAWY

1. Towary dostarczane są według sposobu dostawy, jaki wybrał Klient w procedurze składania Zamówienia. Aktualna cena za dostawę (z uwzględnieniem miejsca dostarczenia Towaru i wybranego sposobu dostawy) będzie wskazana przy składaniu przez Klienta Zamówienia.

2. Towary są dostarczane w Dni Robocze do wskazanego przez Klienta w formularzu Zamówienia miejsca.

3. Czas realizacji Zamówienia to 5-7 Dni Robocze. Na czas realizacji Zamówienia składa się czas przygotowania i skompletowania Towarów do wysyłki przez Sprzedawcę i przekazania jej przewoźnikowi ( 3-5 dni ) oraz czas doręczenia przesyłki Klientowi przez przewoźnika (2 dni). Sprzedawca zastrzega zatem, iż czas realizacji dostawy zależny jest nie tylko od Sprzedawcy, ale także od przewoźnika realizującego dostawę, miejsca dostawy, rodzaju przesyłki oraz zachowania Klienta (w tym podanie poprawnych danych adresowych) – a zatem może przekroczyć wskazany w niniejszym ustępie termin, przy czym Sprzedawca nie ponosi za takie przekroczenie terminu odpowiedzialności.

4. Jeżeli złożone przez Klienta Zamówienie dotyczy więcej niż jednego Towaru termin realizacji Zamówienia jest jeden i jest rozumiany jako termin realizacji dla wszystkich Towarów - a czasem właściwym dla terminu realizacji Zamówienia jest czas właściwy dla ostatniego z Towarów.

5. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

a. od momentu zaksięgowania płatności Klienta za całość Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy - w przypadku wybrania przez Klienta metody płatności z góry;

b. od dnia następującego po momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 4 ust 6 Regulaminu – w przypadku wybrania płatności za pobraniem.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedokładności i błędów w podanych przez Klienta danych dostawy.

§ 7

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (2019-01-23 t.j. z późn zm.) - Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Konsumentowi rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności (np. umowy sprzedaży rzeczy) - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu przesyłając je alternatywnie:

a. w formie pocztowej Dime Store adres: ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków.

b. w formie elektronicznie na adres poczty elektronicznej e-mail: dimestore.contact@gmail.com lub za pomocą udostępnionego na stronie formularza kontaktowego. Sprzedawca informuje, iż w przedmiotowym przypadku niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w formie elektronicznej.

4. Do zachowania ustawowego terminu odstąpienia od umowy wskazanego w § 7 ust 1 Regulaminu wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.

5. Na podstawie przepisu z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

i. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

ii. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

iii. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

iv. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

v. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

vi. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

vii. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi, który nie posiada statusu Konsumenta.

§ 8

SKUTKI SKORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTA

Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy (Sprzedawcy) lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy tj. Towaru.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. Zmiana sposobu zwrotu płatności nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Sprzedawca informuje, iż wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9

REKLAMACJE

1. Sprzedawca oświadcza, iż w Sklepie internetowym znajdują się wyłącznie Towary nowe, bez wad fizycznych i prawnych – i tylko takie towary są przedmiotem Umowy sprzedaży.

2. Sprzedawca odpowiada za wady towaru na zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity tj. z dnia 16 maja 2019 r. z późn. zm.), a względem Konsumentów także ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r.).

3. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość lub wady towarów - w szczególności z tytułu rękojmi - w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta alternatywnie w jednej z niżej wskazanych sposobów:

a. drogą pocztową na adres: dimestore.contact@gmail.com

b. w siedzibie Sprzedawcy tj. pod adresem: ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

c. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej dimestore.contact@gmail.com bądź z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

5. Pożądanym jest aby w treści reklamacji Klient wskazał przynajmniej następujący zakres informacji:

a. wskazanie charakteru pisma np. poprzez umieszczenie nagłówka „Reklamacja”

b. imię i nazwisko Klienta i jego dane kontaktowe – adres, numer telefon, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) – jeśli Klient wyraża zgodę na elektroniczną formę komunikacji,

c. określenie reklamowanego Towaru oraz opisanie przyczyn reklamacji - w tym m.in. numer seryjny Towaru, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,

d. żądanie Klienta – oczekiwany sposób załatwienia sprawy, a także wybrany przez Klienta sposób komunikacji, w tym poinformowania o wyniki reklamacji.

6. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, a Klient zostanie poinformowany o wyniku procedury reklamacyjnej według podanych przez niego danych na papierze lub innym trwałym nośniku. W przypadku braków Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie treści reklamacji.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 2 ust 1 litera a) Regulaminu.

8. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Swoje uprawnienie może wykonywać m.in. poprzez:

i. o skierowanie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Handlowego o przeprowadzenie mediacji, lub zwrócenie się do stałego polubownego sąd konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat przedmiotowej procedury znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php (adres www na dzień 31.01.2020r.)

ii. uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

iii. wykorzystanie internetowej platformy ODR służącej internetowemu rozstrzyganiu sporów i dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (adres www na dzień 31.01.2020r.)

9. Towary objęte są gwarancją jakości. Dokumentem, który uprawnia Klienta do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przekazany mu wraz z Zamówieniem dowód zakupu – paragon bądź faktura (jeśli została wystawiona na życzenie Klienta). Zasady oraz uprawnienia Klienta i obowiązki gwaranta wynikające z gwarancji jakości określone będą w dostarczanym wraz z Towarem dokumentem gwarancji.

§ 10

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Sprzedawca – firma Dime Sotre z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, NIP 6793172850, REGON 380978429, e-mail: dimestore.contact@gmail.com

2. Klient ma możliwość kontaktu z administratorem danych osobowych według danych wskazanych w §2 ust 1 Regulaminu, w tym w szczególności:

a. a) pocztą tradycyjną na adres: Dime Store ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

b. b) w formie elektronicznej na pod adresem poczty elektronicznej : dimestore.contact@gmail.com

3. Podanie danych osobowych prze Klienta następuje dobrowolne, ale Sprzedawca zastrzega, iż uzyskanie tych danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówień i wykonania umów o prowadzenie Konta bądź Umów sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Klienta zgoda. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4. Szczegółowe informacje w zakresie zasad zbierania i przetwarzania danych osobowych zostały przez Sprzedawcę uregulowane w odrębnym dokumencie – polityce prywatności, która jest dostępna na stornie internetowej Sklepu internetowego pod adresem elektronicznym: https://dime-store.eu/pl/content/8-polityka-prywatnosci

§ 11

ZMIANY REGULAMINU

1. 1. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w szczególności, z ważnych powodów, przez które należy rozumieć:

i. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

ii. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji organów władzy państwowej;

iii. rozwój i zmiany w Sklepie internetowym;

iv. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

v. zmiany danych Sprzedawcy;

vi. zmiany błędów w Regulaminie rzutujących na sposób funkcjonowania Sklepu internetowego lub korzystania ze Sklepu internetowego.

2. Zmiany polegające wyłącznie na usunięciu błędów lub omyłek pisarskich nie stanowią zmiany Regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Sprzedawcę. Termin wejścia w życie zmian zależy od ich obszerności i charakteru, ale nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że z uwagi na przepisy prawa, ostateczne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub prawomocne orzeczenie sądu ten termin musi być krótszy.

4. W przypadku ogłoszenia zmian Regulaminu Klient może w terminie 7 dni do dnia ich ogłoszenia złożyć żądanie usunięcia Konta, co skutkuje usunięciem Konta tego Klienta z chwilą wejścia w życie zmian do Regulaminu.

5. Ogłoszenie zmian Regulaminu następuje poprzez umieszczenie tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu na stronach Sklepu internetowego ze wskazaniem daty umieszczenia ogłoszenia i daty wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu.

6. O ogłoszeniu zmian Regulaminu Klient posiadający Konto zostanie ponadto poinformowany:

i. wiadomością e-mail wysłaną na aktualny adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Koncie; lub

ii. wiadomością wyświetlaną przy pierwszym logowaniu do Konta mającym miejsce po ogłoszeniu zmian Regulaminu.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory z Klientem niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.

2. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim i podlegają przepisom prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Załącznikami do Regulaminu stanowią jego integralną część. Załącznikami do Regulaminu są:

a. Załącznik nr 1 - informacja o prawie odstąpienia od umowy

b. Załącznik nr 2 - wzór formularza odstąpienia od umowy,

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2020r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

5. Nieważność jednego lub kilku postanowień Regulaminu nie wpływa na moc obowiązującą jego pozostałych postanowień. Sprzedawca informuje w szczególności, iż żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu i nie ogranicza praw Klienta, w szczególności Konsumenta, jakie przysługują danemu Klientowi na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu miałoby taki charakter – postanowienie to nie jest obowiązujące, a zastosowanie winny znaleźć przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

6. W celu poprawy, rozwoju lub rozbudowy Sklepu internetowego, Sprzedawca zastrzega, iż może wprowadzać przerwy techniczne w funkcjonowaniu Sklepu internetowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takie przerwy, a Klientom w wyniku przerwy technicznej nie należy się rekompensata ani odszkodowanie.

Załączniki:

1. informacja o prawie odstąpienia od umowy

2. wzór formularza odstąpienia od umowy