POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO DIME STORE

1. DEFINICJE

Administrator – firma Dime Store z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków,  e-mail: dimestore.contact@gmail.com;

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym w szczególności informacje takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, dane teleadresowe oraz inne dane wprowadzone przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, jak również informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych technologii informatycznych, w tym dane IP;

Polityka – niniejsza Polityka prywatności;

Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, wykonywane w systemach informatycznych;

Państwo trzecie - państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Serwis - sklep internetowy dostępny pod adresami internetowymi dime-store.eu, dimestore.pl, dimestore.eu . Administrator jest właścicielem sklepu internetowego;

Użytkownik – osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna reprezentująca osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu.

Pozostałym sformułowaniom pisanym w Polityce z dużej litery, które nie zostały zdefiniowane w Polityce, nadaje się znaczenie zgodne z definicją przyjętą w regulaminie Serwisu.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

Polityka określa zasady przetwarzana i ochrony Danych osobowych Użytkowników przez Administratora, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu - witryn internetowych dime-store.eu, dimestore.pl, dimestore.eu. 

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług za pośrednictwem Serwisu, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej w Polityce zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w przypadku:

i. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie, składania i obsługi Zamówień w Serwisie, w celu wykonania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

ii. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

iii. udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie a także usług związanych z realizacją Zamówień oraz prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

iv. wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingowych, które polegają na wysyłaniu ofert handlowych i promocyjnych przez Administratora. Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

v. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

vi. realizacji celów analitycznych i statystycznych – m.in. analiza aktywności Użytkowników w serwisie (w tym ich preferencji zakupowych) wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem;

vii. obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania Danych osobowych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

viii. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw w postaci ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

ZAWIERANIE UMÓW W SERWISIE

Dane Osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z RODO, a Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników.

Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników w związku z zawieranymi umowami o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych we właściwym formularzu Danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wykonania danej umowy o świadczenie usług.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celu realizacji Zamówień Użytkownik podaje następujące Danych osobowych:

a) imię i nazwisko (obligatoryjnie)

b) adres e-mail (obligatoryjnie)

c) dane adresowe (obligatoryjnie)

d) telefon (fakultatywnie)

e) brzmienie i dane firmy (fakultatywnie)

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingowych lub skorzystania z usługi formularza kontaktowego Użytkownik podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko (obligatoryjnie)

b) adres e-mail (obligatoryjnie)

c) telefon (fakultatywnie)

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach świadczenia usług związanych z prowadzeniem Konta Użytkownik podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko (obligatoryjnie)

b) adres e-mail (obligatoryjnie)

c) datę urodzenia (fakultatywnie)

d) dane adresowe (fakultatywnie)

e) telefon (fakultatywnie)

f) brzmienie i dane firmy (fakultatywnie)

Dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz danych dotyczących stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, a także dane dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa nie są gromadzone przez Administratora. Jeżeli Użytkownik w toku realizacji usług przekaże tego typu informacje jest zobowiązany do jednoczesnego wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych, a gdy dane dotyczą osoby trzeciej powinien przekazać dane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której one dotyczą.

Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

4. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

i. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

ii. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

iii. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

iv. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

v. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

5. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania Zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

7.1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

7.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu Danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych Danych osobowych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia Danych osobowych;

7.1.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych Danych osobowych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;

7.1.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

7.1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie Użytkownik może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

7.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Użytkownik, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych) Zgłoszenie żądania może uniemożliwiać korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług Serwisu;

7.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje Dane osobowe dostarczone przez Użytkownika, którego one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego przez Użytkownika podmiotu;

7.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

7.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

7.1.9. prawo wycofania zgody – jeśli Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

7.1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Użytkownika, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.2. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia, nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.

7.3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody Administrator może zachować pewne Dane osobowe, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru Zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży.

8. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

8.1. Żądanie dotyczące realizacji praw dotyczących Danych osobowych można zgłosić:

8.1.1. w formie pisemnej na adres Administratora;

8.1.2. drogą elektroniczną na adres e-mail: dimestore.contact@gmail.com.

8.2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

8.2.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

8.2.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);

8.2.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

8.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.

8.4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.

8.5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.

8.6. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

9. ZASADY POBIERANIA OPŁAT

9.1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:

9.1.1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii Danych osobowych (pierwsza kopia jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości równowartości kosztów poniesionych do wytworzenia drugiej lub kolejnej kopii Danych osobowych;

9.1.2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości równowartości kosztów poniesionych w związku z koniecznością obsługi takich żądań;

9.2. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i płatniczych, podmiotom takim jak banki i operatorzy systemów płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy, dostawcy i przewoźnicy (w związku z realizacją Zamówień), podmioty świadczące usługi hostingowe.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Powyższe w szczególności dotyczy jednostek organizacyjnych prokuratury, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych do Państwa Trzeciego na etapie ich zbierania, w tym o prawie Użytkownika do uzyskania kopii danych przekazanych do Państwa Trzeciego lub informacji o miejscu udostępnienia danych.

Usługodawca może przekazywać Dane Osobowe do Państwa Trzeciego jedynie w przypadkach określonych w Rozdziale V RODO i w celach, w jakich zostały dane udostępnione.

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa (w tym technicznych i organizacyjnych) w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora. Ochrona powyższa powinna zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: dimestore.contact@gmail.com lub pocztowy adres korespondencyjny: Dime Store, ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków.

14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana