OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

DIME OBCHOD

Účinnosť od 25. júla 2020

§ 1

Definície

V týchto nariadeniach majú tieto lehoty tento význam:

1. Sprzedawca – Dime Store so sídlom v Krakove, adresa: ul. Rynek Main 28, 31-010 Krakov, NIP 6793172850, REGON 380978429, e-mail: dimestore.contact@gmail.com; BDO č. 000279600

2. Internetový obchod – k dispozícii na týchto internetových adresách: dime-store.eu, dimestore.pl, dimestore.eu internetovom obchode. Predávajúci vlastní internetový obchod;

3. Zmluvné podmienky – tieto zmluvné podmienky; m.in. Zmluvné podmienky uvádzajú základné informácie o Predávajúcemu, štandardizáciu základných informácií týkajúcich sa pravidiel a spôsobu uzatvárania zmlúv o predaji na diaľku v internetovom obchode, ako aj základné informácie o predávajúcemu, internetovom obchode a právach a povinnostiach strán predajných zmlúv - vrátane práv spotrebiteľov. Každý odkaz na Podmienky obsiahnuté v jeho obsahu sa vždy vzťahuje na aktuálnu verziu, pokiaľ by z obsahu nariadení nevychádli inak;

4. Účet – funkcia internetového obchodu, ktorá umožňuje zákazníkom vytvoriť individuálny, vyhradený zákaznícky profil v internetovom obchode. Účet je samostatná a nezávislá služba poskytovaná Predávajúcim elektronickými prostriedkami;

5. Zákazník - subjekt, ktorý používa internetový obchod a predkladá - v súlade s podmienkami - Objednávku prostredníctvom neho;

6. Spotrebiteľ – je fyzickou osobou zákazníka, ktorý zadá Objednávku prostredníctvom internetového obchodu v situácii, keď predmet objednávky priamo nesúvisí s obchodnou alebo odbornou činnosťou tohto Zákazníka;

7. Objednávka – vyhlásenie o hľadom hľadom hľadaného tovaru prostredníctvom internetového obchodu. V objednávke zákazníka musia byť uvedené aspoň: osobné údaje a údaje o adrese zákazníka, druh a množstvo tovaru, spôsob dodania, spôsob platby. Objednávka predstavuje ponuku Zákazníka predávajúcemu týkajúcu sa uzatvorenia zmluvy o predaji na diaľku v internetovom obchode;

8. Obchodná zmluva – uzatvorená prostredníctvom zmluvy o predaji internetového obchodu, ako je definovaná v zákone z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník (t. j. zo 16. mája 2019 v znení neskorších predpisov) Podľa Zmluvy o predaji – je Predávajúci povinný previesť vlastníctvo Tovaru na Zákazníka a dodať Tovar Zákazníkovi a Zákazník je povinný vyzdvihnúť Tovar a zaplatiť Predávajúcemu cenu;

9. Pracovné dni – všetky dni od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov;

10. Zmluva na diaľku – zmluva uzavretá so Spotrebiteľom v rámci organizovaného systému uzatvárania zmlúv na diaľku bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie až do uzavretia zmluvy vrátane;

11. Tovar – pohyblivý majetok viditeľný v internetovom obchode, ktorý môže byť predmetom Objednávky a Obchodnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu;

§ 2

INFORMÁCIE A ÚDAJE O PREDAJCOVI

1. Informácie a kontaktné údaje týkajúce sa Predávajúceho uvedené nižšie sú jeho základné údaje, pomocou ktorých má Zákazník možnosť kontaktovať Predávajúceho:

a) Poštová adresa predávajúceho: Dime Store, adresa: ul. Rynek Main 28, 31-010 Krakov, NIP 6793172850, REGON 380978429

b) Telefónne číslo predávajúceho: 690 158 162

c) Číslo bankového účtu predávajúceho: 62 1140 2004 0000 3102 7791 3316

d) E-mailová adresa: dimestore.contact@gmail.com

2. Predávajúceho môžete kontaktovať aj prostredníctvom online kontaktného formulára dostupného na webovej stránke Obchodu, ktorá sa nachádza na karte "kontaktujte nás" alebo na dime-store.eu/pl/kontakt

3. Poštová adresa Predávajúceho uvedená v § 2 ods.

§ 3

POUŽÍVANIE INTERNETOVÉHO OBCHODU

– POŽIADAVKY A PRAVIDLÁ

1. Správne a neprerušované používanie internetového obchodu môže vyžadovať, aby zariadenie používané Zákazníkom spĺňali tieto minimálne technické požiadavky, t. j.:

a. koncové zariadenia poskytujúce prístup na internet a prenos údajov v rámci tejto siete,

b. webový prehliadač, ktorý umožňuje spracovanie cookies,

c. aktívne e-mailové konto

2. Zákazník, ktorý používa internetový obchod, je povinný čítať a akceptovať obsah Pravidiel, ako aj používať internetový obchod len spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami všeobecne platných právnych predpisov a Nariadení. Je zakázané, aby Zákazník poskytoval obsah nezákonnej povahy.

3. Zákazník má možnosť zobraziť obsah internetového obchodu, vrátane Tovaru, ako aj zadať Objednávku, používať účet alebo bez neho.

4. Vytvorenie účtu predstavuje samostatnú zmluvu o poskytovaní služieb. Za vytvorenie a vytvorenie účtu v internetovom obchode sa ne účtujú žiadne poplatky a akt registrácie účtu je dobrovoľný.

5. Službu účtu poskytuje Predávajúci takto:

a. Zriadenie účtu – registrácia

i. vyplnenie formulárov sprístupnených v internetovom obchode týkajúcich sa uvedenia povinných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo a dátum narodenia). Po registrácii Účtu má Klient možnosť priradiť Účet k ďalším údajom - vrátane adresy, telefónnej a obchodnej činnosti;

ii. urobiť povinné vyhlásenie o obsahu a prijatí podmienok a zásad ochrany osobných údajov, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania elektronických služieb súvisiacich s prevádzkou účtu - zaškrtnutím políčka určeného na tento účel.

B. Používanie účtu:

i. používanie účtu je možné po prihlásení;

ii. Klient sa prihlási na svoj Účet zaistenej e-mailovej adresy a hesla, ktoré boli predtým uvedené Klientom v registračnom formulári.

c. Predávajúci si vyhradzuje právo vymazať alebo dočasne deaktivovať Účet z dôležitých dôvodov, medzi ktoré patria najmä:

i. porušenie alebo obchádzanie všeobecne platných zákonov Zákazníkom;

ii. porušenie Zmluvných podmienok zákazníkom;

iii. vytvorenie účtu na základe nepravdivých alebo neúplných údajov;

iv. použitie údajov nezlučiteľných s údajmi uvedenými v zozname uvedenom v článku 96b zákona z 11.

v. nadobudnutie účtu osobou, ktorá nie je oprávnená ho používať;

vi. vedomosť Predávajúceho o smrti fyzickej osoby, ktorá vedie účet, alebo o likvidácii právnickej osoby.

d. Vymazanie účtu na žiadosť zákazníka:

i. Zákazník môže účet kedykoľvek vymazať zaslaním príslušného vyhlásenia Predávajúcemu, napríklad e-mailom alebo písomne podľa kontaktných údajov uvedených v § 2 Nariadenia. Postup odstránenia Účtu neúčasť na žiadnych nákladoch zo strany Klienta a môže byť spustený kedykoľvek a bez udania dôvodu.

ii. ukončenie služby na prevádzku účtu sa uskutoční najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia príslušnej žiadosti.

6. V súlade s článkom 6 ods. Tieto riziká majú potenciálny charakter a nie sú vylúčené napriek tomu, že predávajúci používa infraštruktúru na ochranu pred nežiaducim vplyvom tretích strán. Tieto riziká sa m.in:

a. možnosť prijímať nevyžiadané alebo nevyžiadané informácie (spam) elektronicky;

b. vystavenie malvéru – rôzne aplikácie alebo skripty, ktoré majú škodlivú, trestnú alebo škodlivú aktivitu vo vzťahu k IT systému užívateľa siete, najmä:

i. vírusy - programy alebo fragmenty zlovestného spustiteľného kódu, ktorý prikladá, prepisuje alebo nahrádza iný program s cieľom duplikovať sa bez súhlasu používateľa;

ii. červy - malware podobný vírusom, šírenie, vyplývajú z existencie internetového obchodu na internete, a ich jediný prostredníctvom siete

iii. wabbits – rezidentské programy, ktoré sa duplikujú cez sieť a majú za následok jedinú konkrétnu operáciu, napr.

iv. Trójske kone – programy skrývajúce sa pod názvom alebo časťou súboru, ktoré sa môžu zdať užitočné, ale keď začnete vykonávať funkcie, ktoré používateľ očakáva;

v. zadné vrátka – programy, ktoré sa vydávajú za iné programy a prevezmú kontrolu nad infikovaným počítačom, čo mu umožňuje vykonávať administratívne činnosti vrátane odstraňovania a ukladania údajov;

vi. spyware – softvér, ktorý zhromažďuje údaje o fyzickej alebo právnickej osobe bez jej súhlasu, údaje môžu byť informácie o navštívených webových stránkach, prístup k údajom k online účtom atď.

vii. využíva – kódy, ktoré umožňujú priame odsadenie do počítača užívateľa siete;

viii. rootkity – softvér, ktorého princíp fungovania je založený na maskovaní prítomnosti určitých spustených programov alebo systémových procesov používaných napríklad na správu postihnutého systému;

ix. keyloggery - softvér, ktorý číta a píše všetky stlačenia klávesov užívateľa siete;

x. dialery – programy, ktoré sa pripájajú k sieti iným prístupové číslo, ako je číslo vybrané používateľom, najčastejšie čísla so začiatkom 0-700 alebo cudzie čísla;

xi. ransomware, softvér, ktorý blokuje prístup k počítačovému systému alebo znemožňuje čítanie dát uložených tam, požadujúce "výkupné" od užívateľa siete pre obnovenie pôvodného stavu.

c. Phishing – metóda online podvodu založená na vydávaní sa za inú osobu alebo inštitúciu s cieľom vydierať určité informácie (napr. prihlasovacie údaje, údaje o kreditnej karte) alebo oklamať používateľa webu do určitých činností.

7. S cieľom čeliť rizikám spojeným s poskytovaním služieb elektronicky prostredníctvom internetového obchodu by zákazníci mali najmä:

a. používať antivírusový softvér,

b. používať softvér brány firewall,

c. neustále aktualizovať antivírusový softvér a webový prehliadač,

d. neotvoria poštové prílohy neznámeho pôvodu,

e. zoznámiť sa s obsahom licencií nainštalovaných aplikácií,

f. pravidelne kontrolovať zariadenia pomocou antivírusového softvéru a skenerov malvéru,

g. uistite sa, že prenos dát je šifrovaný (bankový režim) pri elektronických platbách,

h. používať pôvodný systém a aplikácie z legitímneho zdroja,

i. Pri používaní siete, najmä pri kontaktovaní akéhokoľvek softvéru alebo súborov neznámeho pôvodu, je potrebné zvlášť pozor.

§ 4

OBSTARÁVANIE – PRAVIDLÁ A FORMY PREDKLADANIA

1. Ceny tovaru viditeľného v Obchode sú uvedené v poľských zlotých.

2. Ceny tovaru sú celkové ceny tovaru - hrubé ceny s prihliadnutím na príslušnú daň z tovarov a služieb (DPH).

3. Ceny uvedené v internetovom obchode nezahŕňajú náklady na doručenie. Zákazník uplatní náklady na doručenie, pokiaľ z Objednávky nevzíde niečo iné. Náklady na doručenie závisia od spôsobu doručenia zákazníkovi, hodnoty a veľkosti zadanej Objednávky, ako aj od miesta dodania. Zákazník uplatní náklady na doručenie súčasne s platbou za objednaný tovar. Doprava môže byť bezplatná len vtedy, ak zákazník zaplatil za objednávku vopred.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť v reálnom čase ceny existujúceho Tovaru a zavedenie nového tovaru do internetového obchodu. Zmena nemá vplyv na ceny tovaru vyplývajúce z objednávok zaradených pred zmenou.

5. Zadaním objednávky tovaru je:

Kým. Uvedenie potrebných údajov:

i. Zákazník s účtom: Zákazník musí byť prihlásený na svoj účet v internetovom obchode, potom zadať Objednávku pridaním vybraného Tovaru do Nákupného košíka, výberom možnosti "Plnenie objednávky", uvedením alebo potvrdením kontaktných údajov (vrátane uvedenia alebo potvrdenia údajov pre faktúru - keď Zákazník požiada o jeho vydanie), výberom spôsobu dodania Tovaru, pridaním komentára k Objednávke, výberom spôsobu platby;

ii. Zákazník bez účtu: pridanie vybraného Tovaru do nákupného košíka, výber možnosti "Plnenie objednávky", uvedenie osobných údajov, uvedenie kontaktných údajov (vrátane údajov pre faktúru – keď Zákazník požiada o jeho vydanie), výber spôsobu dodania Tovaru, pridanie komentára k Objednávke, výber spôsobu platby.

b. urobiť povinné vyhlásenie o známosti a prijatí obsahu nariadení a zásad ochrany osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely elektronického poskytovania služieb prostredníctvom internetového obchodu - zaškrtnutím políčok formulárov určených na tento účel,

c. Potvrdenie objednávky – kliknutím na pole "Objednávka s platobnou povinnosťou". Tým ste úspešne zadali objednávku.

6. Po zadaním Objednávky na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú vo formulári Objednávky (uvedenej vo formulároch alebo účte) sa odošlú informácie potvrdzujúce zadanie Objednávky, obsah Objednávky a prijatie Objednávky na vykonanie. Obsah správy obsahuje informácie o údajoch Zákazníka, údaje o objednanom Tovare, potvrdenie o prijatí Objednávky na vykonanie a údaje na platbu. Prijatie tejto správy Zákazníkom sa rovná uzavretiu Zmluvy o predaji tovaru, na ktorý sa vzťahuje Objednávka medzi Zákazníkom a Predávajúcim, a ukladá zmluvným stranám práva a povinnosti, ktoré z nej vyplývajú.

7. Faktúry zákazníkovi sa vystavujú na základe údajov poskytnutých Zákazníkom na Účte alebo počas zadávania Objednávky.

8. Zákazníci, ktorí sú zdaniteľnými osobami za daň z tovarov a služieb (DPH), sú povinní poskytnúť svoje údaje len v súlade s údajmi uvedenými v zozname uvedenom v článku 96b zákona o dani z tovarov a služieb z 11. Predávajúci nie je zodpovedný za dôsledky nedodržania údajov o zákazníkoch s údajmi o zákazníkoch

uvedené v zozname uvedenom v článku 96b zákona o dani z tovarov a služieb z 11. a/alebo nezverejnenie všetkých zákonom poverených údajov vo vyššie uvedenom zozname zákazníkom.

§ 5

PLNENIE OBJEDNÁVKY - PLATBA ZA OBJEDNÁVKY

1. V prípade zadali objednávky predávajúci poskytuje tieto spôsoby platby:

Kým. Elektronická platba vopred, pred prijatím Objednávky – platba prostredníctvom online platformy przelewy24.pl. Pri výbere tohto spôsobu platby bude Zákazník automaticky presmerovaný do platobného systému przelewy24.pl, kde budú uvedené spôsoby a možnosť platby za Objednávku. Tieto metódy sú k dispozícii aj na https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci. Predávajúci informuje, že nie je poskytovateľom platobných služieb a že poskytovateľom online platobných služieb je PayPro S.A. so sídlom v Poznani, adresa: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, zapísaná v Registri podnikateľov Národného súdneho registra vedenom Okresným súdom Poznań - Nové Mesto a Divoká v Poznani, VIII Ed. Obchodný register Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000347935, výška základného imania: 4 500 000 PLN.

b. platba pri dodaní pri dodaní, Zákazník je povinný vykonať platbu pri dodaní zásielky - dopravca doručujúci objednávku

2. Ak si vyberiete elektronickú platbu vopred - Zákazník je povinný vykonať platbu do 24 hodín odo dňa prijatia elektronickej správy. Uplynutie tejto lehoty oprávňuje Predávajúceho urobiť vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy o predaji , ktoré môže Predávajúci vykonať do 30 dní odo dňa neplatného uplynutia lehoty na prijatie objednávky. Vyhlásenie predávajúceho neúčasť na žiadnych negatívnych dôsledkoch alebo nákladoch zo strany Zákazníka. Zákazník nenesie žiadne náklady v súvislosti so zrušením objednávky.

3. Zákazník, ktorý si v čase zadanie Objednávky vybral platbu po prijatí objednaného Tovaru (pri dodaní), je povinný vykonať platbu pri dodaní zásielky obsahujúcej objednaný Tovar – prostredníctvom a podľa spôsobov platby, ktoré sprístupnil subjekt dodávajúci Objednávku.

4. Predávajúci informuje, že Zákazníci, ktorí sú podnikateľmi v zmysle zákona zo 6. Ak sa podnikateľ klienta rozhodne zaplatiť za Objednávku viac ako 15 000,00 v hotovosti pri dodaní – Predávajúci zavolá Zákazníkovi, aby zaplatil za zadanú Objednávku vopred, na bankový účet Predávajúceho. Výzva bude vykonaná podľa údajov uvedených Zákazníkom - poštou alebo elektronicky (podľa voľby Predávajúceho).

§ 6

PLNENIE OBJEDNÁVKY – SPÔSOBY DORUČENIA

1. Tovar sa dodáva podľa spôsobu dodania, ktorý si zákazník zvolil v objednávacom konaní. Aktuálna cena za doručenie (s prihliadnutím na miesto dodania Tovaru a zvolený spôsob dodania) bude uvedená pri zadaní Objednávky Zákazníkom.

2. Tovar sa doručuje v pracovné dni na miesto uvedené Zákazníkom vo formulári Objednávky.

3. Dodaný čas objednávky je 5-7 pracovných dní. V čase vykonania Objednávky sa skladá z času prípravy a dokončenia Tovaru na odoslanie Predávajúcim a jeho odovzdania dopravcovi (3-5 dní) a času doručenia zásielky zákazníkovi dopravcom (2 dni). Predávajúci si preto vyhradzuje, že dodacia lehota závisí nielen od Predávajúceho, ale aj od dopravcu vykonávajúceho dodávku, od miesta dodania, typu zásielky a správania zákazníka (vrátane správnych údajov o adrese) – a preto môže prekročiť lehotu uvedenú v tomto odseku bez toho, aby predávajúci bol za takéto prekročenie lehoty na zodpovednosť zodpovedný.

4. Ak sa Objednávka, ktorú zákazník zadal, týka viac ako jedného Produktu, lehota na vykonanie Objednávky je jedna a je chápaná ako lehota na vykonanie pre všetok Tovar - a niekedy je relevantným časom na vykonanie Objednávky čas uplatniteľný na posledný Tovar.

5. Vykonanie príkazu začína:

a. od okamihu, keď je platba Zákazníka za celú Objednávku pripísaná na bankový účet Predávajúceho - ak si Zákazník vopred zvolí spôsob platby;

b. odo dňa nasledujúceho po okamihu, keď Zákazník obdrží elektronickú správu uvedenú v § 4 ods.

6. Predávajúci nie je zodpovedný za dôsledky nepresností a chýb v údajoch o doručení poskytnutých Zákazníkom.

§ 7

PRÁVO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

mája 2014 o právach spotrebiteľov (2019-01-23, t. j. v znení neskorších predpisov) - Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže od nej odstúpiť do 14 dní bez udania dôvodu a bez toho, aby mu vznikli náklady.

2. Ochranná lehota začína:

a. pre zmluvu, pri plnení ktorej Predávajúci dáva Spotrebiteľovi tovar, ktorý je povinný previesť svoj majetok (napr. zmluvy o predaji tovaru) - z držby tovaru Spotrebiteľom alebo treťou stranou ním určenou inou ako dopravca, a v prípade zmluvy, ktorá:

i. obsahuje veľa vecí, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo častiach , z držby poslednej veci, dávky alebo časti,

ii. spočíva v pravidelnom dodaní tovaru na obmedzené časové obdobie od prevzaia prvej položky;

b. v prípade iných zmlúv odo dňa uzatvorenia zmluvy.

3. K odstúpeniu od zmluvy dochádza predložením jednoznačného vyhlásenia predávajúcemu o odstúpení Spotrebiteľa od zmluvy. Toto vyhlásenie sa môže urobiť na formulári, ktorého vzorom je príloha 2 k nariadeniam, zaslaním alternatívne:

a. v poštovom formulári desetník adresa obchodu: ul. Rynek Hlavné 28, 31-010 Krakov.

b. v elektronickej forme na e-mailovú adresu: dimestore.contact@gmail.com alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke. Predávajúci informuje, že v tomto prípade bezodkladne zašle spotrebiteľovi na trvalom nosiči potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy predloženého v elektronickej forme.

4. Na splnenie zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v § 7 ods.

5. Podľa ustanovenia článku 38 zákona z 30.

i. na poskytovanie služieb, ak podnikateľ vykonával službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začatím služby, že po poskytnutí zo strany podnikateľa stratí právo odstúpiť od zmluvy,

ii. na poskytovanie služieb, ak podnikateľ vykonával službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred začatím služby, že po poskytnutí zo strany podnikateľa stratí právo odstúpiť od zmluvy;

iii. v ktorej je predmetom služby neprefabrikovaný predmet vyrobený podľa špecifikácií Spotrebiteľa alebo na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

iv. v ktorej je predmetom služby tovar, ktorý sa rýchlo zhoršuje alebo má krátku trvanlivosť;

v. v ktorom je predmetom služby tovar dodaný v zapečatenom obale, ktorý sa nemôže vrátiť po otvorení zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal otvorený po dodaní;

vi. v ktorom predmetom služby je tovar, ktorý je svojou povahou neoddeliteľný od iných vecí po dodaní;

vii. v ktorom Spotrebiteľ výslovne požiadal podnikateľa, aby za ním prišiel na naliehavú opravu alebo údržbu; ak obchodník poskytuje dodatočné služby iné ako tie, ktoré požaduje Spotrebiteľ, alebo poskytuje iný tovar ako náhradné diely potrebné na vykonávanie opravy alebo údržby, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v súvislosti s dodatočnými službami alebo tovarom

6. Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku nie je zverené Zákazníkovi, ktorý nemá štatút Spotrebiteľa.

§ 8

ÚČINKY POUŽÍVANIA SPOTREBITEĽA

Z PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. V prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neuzavedenej.

2. Spotrebiteľ je povinný vrátiť výhodu podnikateľovi (predávajúcemu) alebo previesť na osobu oprávnenú Predávajúcim na vyzdvihnutie okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy. Na splnenie lehoty stačí vrátiť tovar pred uplynutím jeho platnosti. Spotrebiteľ znáša len priame náklady na vrátenie tovaru,

3. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty položky vyplývajúcej z jej používania spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je potrebné na stanovenie povahy, vlastností a fungovania tovaru, t. j. Tovaru.

4. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia Vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré urobil, vrátane nákladov na dodanie tovaru. Ak si však Spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný spotrebiteľovi uhradiť dodatočné náklady, ktoré mu vznikli.

5. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, ktorý používa Spotrebiteľ, pokiaľ Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platby. Spotrebiteľ nemá žiadne náklady na zmenu spôsobu vrátenia peňazí. Predávajúci informuje, že zadrží vrátenie platieb prijatých od Spotrebiteľa až do vrátenia tovaru alebo do poskytnutia dôkazu o jeho vrátení spotrebiteľom, čo je skoršie.

§ 9

Sťažnosti

1. Predávajúci vyhlasuje, že iba nový Tovar sa nachádza v internetovom obchode, bez fyzických alebo právnych vád – a iba takýto tovar je predmetom Zmluvy o predaji.

2. Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru podľa pravidiel všeobecne platného práva, najmä zákona z 23. Občiansky zákonník (konsolidovaný text, t. j. 16. máj 2019 v znení neskorších predpisov) a zákon o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014 (t. j. 13. decembra 2018).

3. Všetka zodpovednosť predávajúceho za kvalitu alebo vady tovaru - najmä za záruku - vo vzťahu k Zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je vylúčená.

4. Zákazník môže podať sťažnosť striedavo jedným z týchto spôsobov:

a. poštou na: dimestore.contact@gmail.com

b. v so sídlom predávajúceho, t. j. na: ul. Rynek Main 28, 31-010 Krakov

c. v elektronickej forme na e-mailovú dimestore.contact@gmail.com alebo prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webovej stránke internetového obchodu.

5. Je žiaduce, aby v obsahu sťažnosti Zákazník uvádzal aspoň tento rozsah informácií:

a. uvedenie povahy listu napr.

b. meno zákazníka a kontaktné údaje – adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa (e-mailová adresa) – ak Zákazník súhlasí s elektronickou formou komunikácie,

c. identifikácia propagovaného Tovaru a opis dôvodov reklamácie - vrátane m.in. poradové číslo Tovaru, dátum zakúpenia Tovaru, druh inzerovaného Tovaru, presný opis vady a dátum jej objavenia,

d. Žiadosť zákazníka – očakávaný spôsob vybavovania prípadu, ako aj spôsob komunikácie zvolený Zákazníkom, vrátane informácií o výsledkoch sťažnosti.

6. Sťažnosť bude posudzovaná najneskôr do 14 dní a Zákazník bude informovaný o výsledku reklamácie podľa údajov, ktoré poskytol na papieri alebo na inom trvalom nosiči. V prípade nedostatkov predávajúci požiada Zákazníka o doplnenie obsahu reklamácie.

7. Zákazník, ktorý vykonáva práva podľa záruky, je povinný dodať na náklady predávajúceho chybný tovar na miesto uvedené v § 2 ods.

8. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, má možnosť využiť mimosúdne prostriedky riešenia sťažností a nápravy. Svoju m.in môžete uplatniť:

i. adresovať žiadosť provinčného obchodného inšpektorátu o mediáciu alebo požiadať o trvalý súd pre zmierlivého spotrebiteľa pôsobiaci na provinčnom inšpektoráte obchodnej inšpekcie. Viac informácií o tomto postupe nájdete na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa a je k dispozícii na adrese: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php (www. k 31.01.2020)

ii. získanie bezplatnej pomoci od okresného (mestského) ombudsmana pre spotrebiteľov alebo sociálnej organizácie, ktorej zákonnou úlohou je chrániť práva spotrebiteľov.

iii. používanie online platformy RSO na riešenie sporov online a je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (webová adresa k 31.01.2020)

9. Na tovar sa vzťahuje záruka kvality. Doklad, ktorý oprávňuje Zákazníka uplatniť záručné práva, je dokladom o kúpe, ktorý mu bol poskytnutý spolu s Objednávkou – potvrdenka alebo faktúra (ak je vydaná na žiadosť Zákazníka). Podmienky zákazníka a povinnosti ručiteľa vyplývajúce zo záruky kvality budú uvedené v záručnom doklade doručenej s Tovarom.

§ 10

Osobné

1. Správcom osobných údajov zákazníkov internetového obchodu je predávajúci – spoločnosť Dime Sotre so sídlom v Krakove, adresa: ul. Rynek Main 28, 31-010 Krakov, NIP 6793172850, REGON 380978429, e-mail: dimestore.contact@gmail.com

2. Zákazník má možnosť kontaktovať prevádzkovateľa osobných údajov podľa údajov uvedených v § 2 ods.

a. a) poštou na: Dime Obchod ul. Rynek Hlavné 28, 31-010 Krakov

b.b) v elektronickej forme na e-mailovej adrese: dimestore.contact@gmail.com

3. Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné, ale Predávajúci si vyhradzuje, že získanie týchto údajov je nevyhnutné pre riadne vykonanie Objednávok a plnenie zmlúv o účte alebo predajných zmlúv. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je súhlas Objednávateľa. Ste zodpovední za poskytnutie nepravdivých osobných údajov.

4. Podrobné informácie týkajúce sa pravidiel zhromažďovania a spracovania osobných údajov Predávajúcim upravuje Predávajúci v samostatnom dokumente – zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke internetového obchodu na elektronickej adrese: https://dime-store.eu/pl/content/8-polityka-prywatnosci

§ 11

ZMENY A DOPLNENIA NARIADENÍ

1. 1. Predávajúci je oprávnený vykonať zmeny v predpisoch, najmä z dôležitých dôvodov, podľa ktorých by mal byť chápaný:

i. potreba prispôsobiť nariadenia ustanoveniam všeobecne uplatniteľného práva;

ii. potreba prispôsobiť nariadenia odporúčaniam, príkazom, rozhodnutiam, príkazom, výkladom, usmerneniam alebo rozhodnutiam štátnych orgánov;

iii. vývoj a zmeny v internetovom obchode;

iv. zmena a doplnenie technických podmienok poskytovania elektronických služieb;

v. zmeny údajov Predávajúceho;

vi. zmeny chýb v Nariadeniach, ktoré majú vplyv na spôsob fungovania internetového obchodu alebo používanie internetového obchodu.

2. Zmeny spočívajúce výlučne v odstraňovaní chýb alebo administratívnych chýb nepredstavujú zmenu a doplnenie nariadení.

3. Zmeny a doplnenia nariadení nadobudnú účinnosť v lehote stanovenej Predávajúcim. Dátum nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení závisí od ich rozsahu a povahy, ale nesmie byť kratší ako 14 dní odo dňa ich uverejnenia, pokiaľ podľa zákona nie je konečné rozhodnutie orgánu verejnej moci alebo konečné súdne rozhodnutie kratšie.

4. V prípade oznámenia o zmenách v Objednávateľoch môže Klient do 7 dní odo dňa ich oznámenia požiadať o vymazanie Účtu, čo má za následok vymazanie Účtu Klienta po nadobudnutí účinnosti zmien v Objednávateľoch.

5. Oznámenie o zmenách a doplneniach nariadení sa usuední umiestnením textu jednotných zmenených a doplnených nariadení na stránky internetového obchodu s uvedením dátumu umiestnenia oznámenia a dátumu nadobudnutia účinnosti nového znenia nariadení.

6. Klient, ktorý je držiteľom Účtu, bude tiež informovaný o oznámení zmien v Pravidlách:

t. j. e-mail zaslaný na aktuálnu e-mailovú adresu poskytnutú Zákazníkom na účte; Alebo

ii. správa zobrazená pri prvom prihlásení do účtu po oznámení zmien v Zmluvných podmienkach.

§ 12

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Spory so Zákazníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom, bude riešiť súd príslušný podľa sídla Predávajúceho.

2. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uzatvárajú v poľštine a podliehajú právnym predpisom platnými na území Poľskej republiky.

3. Prílohy k nariadeniam tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Prílohy k nariadeniam sú:

Kým. Príloha 1 - informácie o práve na odstúpenie od zmluvy

B. príloha 2 - vzor formulára na stiahnutie,

4. Nariadenia nadobúdajú účinnosť 1.

5. Neplatnosť jedného alebo viacerých ustanovení nariadenia nemá vplyv na platnosť jeho zostávajúcich ustanovení. Predávajúci informuje najmä o tom, že žiadne z ustanovení Zmluvy nie je určené a neovzmedzuje práva Zákazníka, najmä Spotrebiteľa, ktoré sú zverené Zákazníkovi podľa ustanovení zákona všeobecne platného na území Poľskej republiky. Ak by niektoré z ustanovení nariadení malo takúto povahu – toto ustanovenie nie je záväzné a mali by sa uplatňovať ustanovenia všeobecne uplatniteľného práva.

6. S cieľom zlepšiť, rozvíjať alebo rozširovať internetový obchod si predávajúci vyhradzuje právo zaviesť technické prestávky vo fungovaní internetového obchodu. Predávajúci nie je zodpovedný za takéto prerušenia a zákazníci nemajú nárok na náhradu alebo náhradu v dôsledku technickej prestávky.

Prílohy:

1. informácie o práve na odstúpenie od zmluvy

2. vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy